โครงการสัมมนา "ทางรอดจากวิกฤตเศรษฐกิจ สู่โอกาสทางการค้าฯ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs" วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558