โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ณ ชุมชนหรรษาสร้างสรรค์ เขตหนองเเขม กรุงเทพฯ วันที่ 19 มีนาคม 2559เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยบริการ ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ร่วมจัด "โครงการบริการวิชาการเเก่ชุมชน
ณ ชุมชนหรรษาสร้างสรรค์ เขตหนองเเขม กรุงเทพมหานคร" ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ รวมไปถึงการให้บริการเเละให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ อาทิเช่น
1) การบรรยายหัวข้อ..จริยธรรมในการบริหารงานของผู้นำชุมชน
2) การบรรยายหัวข้อ..บัญชีครัวเรือนเเละการออม
3) กิจกรรมสาธิต..การออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า
4) จุดบริการซ่อมเเซมเเละตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
5) จุดบริการคำปรึกษาด้านกฏหมาย
6) จุดบริการให้ความรู้ประชาชน
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนันท์รัฐ เปลาเล ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการกล่าวเปิดงานเเละนางปราณี อุทยารัตน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตหนองแขม กล่าวต้อนรับประธานและผู้แทนชุมชนฯ..