โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ Private วันที่ 14 กรกฏาคม - 5 สิงหาคม 2559