โครงการสัมมนา "เปิดโลก..สู่การเป็นผู้ประกอบการ" วันที่ 29 เมษายน 2559