โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (Conversation) วันที่ 6,20,27 กันยายน / 4 ตุลาคม 2558