โครงการเปิดประตูก้าวสู่ AEC ด้วยภาษาพม่า Burmese Course I วันที่ 3,9,10,23 เมษายน 2559


โครงการอบรมภาษาพม่า หลักสูตรเบื้องต้น.. Elementary Burmese Course I จัดโดยศูนย์วิทยบริการ จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 3,9,10,23 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ทางท่านวิทยากรผู้สอนได้จัดหัวข้อในการฝึกอบรมดังนี้..
1) 
"การออกเสียงในภาษาพม่าเบื้องต้น"
2) "การเรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ"
3) "การนับตัวเลข"
4) "การพูดถึงรูปร่าง ขนาด เเละ สี"
5)
"การถามคำถามเเละการตอบคำถาม"
6)
"การกล่าวคำขอบคุณเเละพูดโต้ตอบ"
ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ทางศูนย์วิทยบริการได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ธนันท์รัฐ เปลาเล ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ มอบประกาศนียบัตรเเละถ่ายภาพร่วมกันกับผู้เข้าร่วมอบรมที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ อีกด้วย..